اردوی یک روزه لواسان - 1393/07/30
اردوی یک روزه لواسان برای کلاس های دوم و سوم راهنمایی برگزار گشت. محل اردو : اردوگاه امام خمینی لواسان