المپیک ورزشی انصارالقائم - کلاس های دوم - 1391/09/24
برگزاری المپیک ورزشی انصارالقائم در سال تحصیلی 90 -91 که بین کلاس های دوم برگزار گشت