تقدیر از نفرات برتر مدرسه - 1391/11/25
در این مراسم از نفرات برتر مدرسه در طول نوبت اول سال تحصیلی 91-92 تقدیر شد.