تصاویر اردوی مشهد - 1391/12/05
اردوی تفریحی زیارتی مشهد مقدس- کلاس های دوم و سوم راهنمایی