تصاویر اردوی مشهد - دانش آموزان در هتل - 1391/12/05
دانش آموزان به همراه گروه های خود در اتاق ها عکس انداختند.