تصاویر اردوی مشهد - دوربین دانش آموزان - 1391/12/10
تمامی این تصاویر توسط دانش آموزان گرفته شده است