کارگاه درس عربی - کلاس دوم / سه - 1391/12/20
در این کارگاه دانش آموزان به ساختن روزنامه دیواری برای درس عربی پرداختند