نقاشی های راه یافته به فینال مسابقات نقاشی - 1392/01/21
این مسابقات بین تمامی دانش آموزان برگزار گشت که این نقاشی ها از میان 120 نقاشی با رای دانش آموزان و اولیا به فینال مسابقات راه یافتند