تقدیر از برترین ها و مدال آوران ورزشی انصارالقائم - 1392/02/10
در این مراسم از مقام آوران مدرسه انصارالقائم در مسابقات مختلف در سطح استان ، منطقه و مدرسه تقدیر به عمل آمد