مراسم تقدیر از دبیران در هفته معلم - 1392/02/16
در این مراسم اعضای محترم انجمن اولیاء و مربیان به همراه دبیران و کادر مدرسه و تعدادی از اولیاء دانش آموزان حضور داشتند .در این مراسم دانش آموزان نیز به اجرای تاتر و خواندن سرود اقدام نمودند.در انتها انجمن با هدایایی از دبیران محترم و کادر مدرسه تقدیر نمودند