اردوی تفریحی - علمی یک روزه در لواسان - 1392/07/30
این اردو برای کلاس های هفتم و سوم راهنمایی برگزار گشت . در این اردو برنامه های متنوعی از جمله انجام مسابقات ورزشی در سالن و ساخت و پرتاپ موشک بادی و... انجام شد.