دسته عزاداری مدرسه در روز هشتم محرم - 1392/08/21
در این مراسم پس از عزاداری در مدرسه دسته ی عزاداری در خیابان های اطراف به راه افتاد.