تصاویر کلاس 303 در کلاس هوشمند - درس کامپیوتر - 1392/08/27
دانش آموزان کلاس 303 هنگام تماشای فیلم آموزشی آمولد در درس کامپیوتر.