کارگاه درس عربی کلاس های سوم راهنمایی - 1392/09/17
دانش آموزان به صورت گروهی اقدام به ساخت روزنامه دیواری به زبان عربی نمودند