تصاویر مسابقات پل ماکارونی - کلاس های هفتم - 1392/11/05
این مسابقات هم زمان با اعلامخ نتایج نوبت اول در جضور اولیا انجام شد