تصاویر اردوی تفریحی علمی اصفهان - مخصوص کلاس های سوم راهنمایی - 1392/12/13
در این اردو هر 3 کلاس سوم راهنمایی به شهر تاریخی اصفهان رفتند.این اردو در مدت 4 روز انجام شد.