اردوی 2 روزه شهر کاشان - 1392/02/10
این اردو مخصوص پایه دبیرستان- دوره دوم برگزار گردید