تصاویر شروع سال تحصیلی 93-94 - 1393/07/01
شروع سال تحصیلی 93-94 با حضور دانش آموزان ، دبیران ، اولیاء و کادر مدرسه برگزار گشت