انتخابات شورای دانش آموزی - 1393/08/06
در این انتخابات دانش آموزان به کاندیدا های مورد نظر خود رای دادند