دسته عزاداری دبیرستان در روز هشتم محرم - 1393/08/13
در این مراسم تمامی دانش آموزان و دبیران هر دو دوره اول و دوم دبیرستان به عزاداری پرداختند سپس دسته عزاداری نیز در خیابان های اطراف به راه افتاد