بازدید از کاخ سعدآباد - 93/09/08
در روز سه شنبه مورخ 8/9/93 دانش آموزان دبیرستان - دوره اول به بازدید از کاخ موزه سعد آباد تهران پرداختند.در این بازدید کلاس های هفتم و هشتم به همراه مربیان خود حضور داشتند.