فعالیت های مدرسه(نمازجماعت،کتابخانه،سایت) - 1391/09/15
تعدادی از دانش آموزان دوره اول دبیرستان در نماز جماعت حضور پیدا کردند و نماز ظهر و عصر را به جماعت خواندند.در این تصاویر تعدادی از دانش آموزان عضو کتابخانه مدرسه را نیز می بیمنیم که در حال مرتب کردن کتاب ها هستند.تصاویر دیگری نیز برخی از دانش آموزان هنگام کار در سایت مدرسه دیده میشود