بازدید از آتشنشانی - 1393/09/15
در این بازدید 2 ساعته دانش آموزان دوم دبیرستان برای بازدید از اتشنشانی و آشنایی به این سازمان در قالب درس آمادگی دفاعی به یکی از سازمان های آتشنشانی منطقه یک تهران رفتند