اردوی تفریحی-زیارتی مشهد مقدس - 93/11/30
در این اردو کلاس های هفتم و هشتم دبیرستان - دوره اول حضور داشتند. اردو از روزهای 93/11/25 الی 93/11/29 برگزار گشت.در این اردو 43 نفر از دانش آموزان به همراه 4 دبیر حضور داشتند