تقدیر از نفرات برتر مدرسه در نوبت اول - 93/12/02
در این مراسم که با حضور دبیران انجام شد از نفرات برتر درسی ، انضباطی ، ورزشی و فرهنگی مدرسه در نوبت اول سال تحصیلی 94-93 با جوایز نقدی و غیر نقدی تشکر و قدردانی شد.