اردوی لواسان - اردوگاه امام خمینی - 1394/7/25
در این اردو جمعی از دبیران و دانش آموزان دوره اول دبیرستان حضور داشتند.کلاس های هفتم ، هشتم و نهم