اردوی لواسان - دوره دوم - 1394/07/27
این اردو با حضور حدودا 40 نفر از دانش آموزان کلاس های دوم و سوم دبیرستان برگزار شد