اردوی یک روزه دانش آموزی - اردوگاه شهید باهنر - 1395/08/05
این اردو برای دانش آموزان پایه هفتم ، هشتم و نهم برگزار شد.در این اردو یک روزه مسابقات فوتبال بین دانش آموزان هر 3 پایه نیز برگزار شد.