اردوی ورزشی دوره دوم - سالن مسجدی - 1395/08/10
برگزاری مسابقات ورزشی دوره دوم در سالن مسجدی