اردوی 3 روزه اصفهان - 1396/12/06
در این اردو دانش آموزان پایه های هفتم ، هشتم و نهم شرکت داشتند. تعداد دانش آموزان حاضر در اردو 32 نفر