تقدیر از نفرات برتر دبیرستان - نوبت اول - 1396/12/14
در این مراسم از نفرات برتر دبیرستان در پایان نوبت اول تقدیر و قدردانی شد