اردوی شیراز - 1397/12/10
در این اردوی تفریحی و فرهنگی تعداد 50 نفر از دانش آموزان از شهر شهیراز بازدید بعمل آوردند.